Gå til hovedindhold

Referat Generalforsamling 2023

Referat og beretning.

 • Læs op

Indhold

  Lokalråd Fladså

   

  Generalforsamling torsdag den 23. februar 2023 kl.19:00

  Referat.

  11 fremmødte

   

   

  1. Valg af dirigent. Ole Hansen valgt.
  2. Valg af referent. Anne Haahr Petersen valgt.
  3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
  4. Valg af stemmetællere.
  5. Formandens beretning. Se vedhæftede.
  6. Kassererens beretning.

  Der blev spurgt til EVO-tac, og spurgt til hvordan det går med anvendelse af området ved Bøgesøvej. Per Grand har netop rykket Næstved kommune for svar på dette.

  Næstelsø takker for tilskud til grillhytte samt deltagelse i indvielse af denne.

  Hammer og Næstelsø har besluttet at fortsætte med musikarrangementer som ved indvielse af tænkebænke.

  Ønske fra bylaugene om samarbejde i forhold til arrangementer, så vi ikke får ”spændt ben for hinanden”. Der foreslås fællesmøde.

  1. Godkendelse af budget.

  Regnskab (se vedhæftede) gennemgås og godkendes. Budget(se vedhæftede) gennemgås og efter et afklarende spørgsmål vedtages det.

  Efterfølgende ønsker Chris Hermansen at aflevere pengekasse og kasseregnskab fra 2021 til bestyrelsen. Disse modtages.

  1. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
  2. Valg af rådsmedlemmer. Varnny genvælges enstemmigt til formand. Susanne Thuge, Ib Bang, Jørgen Stange Jensen og Anne Haahr Petersen genvælges.

  Christian Vilhelmsen, Blangslevvej 3, 4700 Næstved stiller op og vælges til bestyrelsen. Christian er valgt for 1 år.

  1. Valg af suppleanter. Som suppleanter vælges Gert Karlson og Karen Skipper.
  2. Valg af revisor. Revisor Henrik Carlsen genvælges. Til revisorsuppleant vælges Birthe Grand.
  3. Eventuelt. Per orienterer om kommunens hjemmeside.

   

  Referat: Anne Haahr Petersen.

   

   

  Året 2022-2023

  Beretning for 2022.

  Endnu et år er gået siden sidste generalforsamling. Et år, hvor lokalrådet igen har engageret sig i møder, events og udtalt sig i forskellige sammenhæng.

   

  Bestyrelsesmøder.

  Lokalrådet har holdt 8 bestyrelsesmøder og vi har indsendt høringssvar til både trafikplan, varmeplan og lokalplaner. 

                                         

  Sager vi har behandlet.

  Vi fik en henvendelse fra ejer af Lovvej 9. Ejeren ønskede at opfører 72 boliger fordelt på 18 huse.

  Lokalrådet valgte ikke at bakke op om forslaget, da byggeriet ikke harmonerede med det øvrige byggeri i Mogenstrup. Vi havde ved første møde fremlagt forslag til hvordan byggeriet burde udformes.

  Lokalrådet har været i kontakt med Catrine Wolff-Sneedorff om salg og byggemodning af arealet fra rundkørslen ved Stejlehøjen og mod Lov på den vestlige side af Lovvej. Arealer er udlagt til åben/lav eller lavt tæt boligbyggeri.

  Grundet uroen i Europa og byggepriser er det videre forsøg på at finde en investor sat på stand by. Ejer er dog positiv omkring et evt. frasalg af arealet.

   

  Events og møder:

  Den 28. april borgermøde på Fladså Skolen. DSB-værkstedet.

  Den 7. maj var lokalrådet inviteret til indvielse af Grillhytten i Næstelsø.

  Næstelsø Bylaug takkede for støtten til opførelsen af hytten.

  Den 21. juni var lokalrådet inviteret til Hammer. Det var overdragelse af de 4 leverede tænkebænke. Det blev en uforglemmelig aften i sognehaven med sang og musik samt grill og drikkevarer ad libitum.

  Den 4. august til borgermøde om REMA 1000 i Blangslev.

  Den 22. august deltog lokalrådet i arrangementet Musik i Mogenstrup. Det var Peter Aagaard som stod for seancen. Lokalrådet havde støttet med midler fra Fællespuljen.

  Den 23. august har vi deltaget i oprettelse af den nye LAG. Har I spørgsmål til LAG kan Jørgen forklare lidt om hvad der er, senere.

  Den 30. august deltog vi i et møde på Cafe Kilden. Det var ældrerådet der stod for det. Ældrerådet efterlyste input til deres videre arbejde, når ældreloven skal reformers.

  Den 13. september var vi til møde med nogle udvalg og medarbejdere fra kommunen. Mødet blev afholdt på Rønnebæksholm og drejede sig om at styrke samarbejdet mellem råd og kommune. Et godt og positivt møde.

  Den 18. september deltog vi ved ”Troldegang på Trolderuten”. En fælles motionsdag sammen med Gymnastik foreningen, Løbeklubben, lov Cykelmotion og flere.

  Der deltog over 100 børn og voksne på trods af en kraftig regnvejr.

  Håber det bliver gentaget igen i år.

  Den 28. september var det så Fællesskabsstafetten. En begivenhed som foregik i hele kommunen. Vi havde et arrangement her i Menighedshuset, hvor vi havde fællessang og kaffebord.

  Den 19. november deltog jeg i et fælles Formandsmøde i Glumsø. Formændene for de PT 14 lokalråd mødes 1 gang årligt og drøfter stort og småt i forhold til samarbejdet med kommunen.

  Den 9. november deltog vi et borgermøde om alternativ opvarmning. Et møde arrangeret af Lokalråd Tappernøje og omegn.

  Den 24. november var vi til Klimamøde i Tappernøje/Brøderup på Biblioteket for der at drøfte varmeplaner, energibesparelser mm

  Den 11. december deltog vi i den årlige- Gå julen i møde i Mogenstrup.

  Den 15. december til Trafikmøde i kommunen. Her fik vi indblik i hvilke trafikale opgaver Park og Vej havde planer om, og hvor vi kunne sætte vores prioritering på trafikproblemer i vores nærområde.

   

  For børnene.

  Den.10 december inviterede vi børn og voksne til juleforestilling i Teaterbygningen på Grønnegade. Det var Petruskas Julehjerte der var på plakaten. Turen foregik med bus fra Fladså hallen og blev en stor succes. Efter forestillingen serverede vi Risengrød. Alt var gratis for deltagerne i kraft af penge fra Fælleskassen og kommunen.

   

  Hvad har 2023 budt på indtil videre?

  Den 17. januar havde vi inviteret de 6 Bylaug som ligger i vores område, til fællesspisning og møde. 4 Bylaug havde meldt på, men der kom kun 3.

  Vi drøftede et tættere samarbejde. Vi vil herefter sende vores dagsordener og referater til laugene. Vi opfordrede også laugene til at finde emner til lokalrådets bestyrelse så vi derigennem kan få nye medlemmer.

  Vi har bedt om et møde med Fladså skolen hvor vi vil prøve at skabe en dialog med de ældste klasser.  Det er Anne der har dialogen med skolen.

  Den 31. januar har vi afholdt møde med Karrebæksminde Lokalråd om deres forsøg på at etablerer er Varmeværk. Vi afventer deres udmelding om bl.a. økonomien i dette. Tanken var om det kunne overføres til Mogenstrup. Samtidig undersøger vi mulighederne for varmeforsyning til de små lokalsamfund i vores område.

  Den 2. februar deltog vi i mødet om Næstved som Kulturby 2032 på Holmegaard Værk.

  I efteråret 2022 har vi modtaget ansøgning fra Mogenstrup Menighedsråd om økonomisk hjælp til indretning af det gamle kapel ved Mogenstrup Kirke. Man ønsker at indrette det til et samtalerum med udstilling af billeder af L.A.Ring.

  Med baggrund i en borger henvendelse, har vi den 1. februar haft et indledende møde med Politi, SSP, Fladså Skolen samt Mogenstrup Grundejerforening og Brinken Syd samt initiativtager for at undersøge om mulighederne til oprettelse af et hold af Natteravne.

  Vi afventer tilbagemelding fra Grundejerforeningerne om interessen for dette initiativ.

  Er der interesse vil vi indkalde til nærmere orientering.

   

  Vi ser frem til at Flexbo Sjælland starter der planlagte byggeri af nye almene boliger ved Stejlehøjen.

  Også byggeriet af boliger mellem Lovvej og Pederstrupvej skulle komme her i 2023.

  Mogenstrup kro er sat til salg. Det bliver spændende om det skulle lykkedes at finde en køber der kan fjerne bygningerne og sætte et nybyggeri igen der.

  Vores hjemmeside er pt under om forandring. Kommunen har valgt en ny udbyder og omlægningen er i fuld gang. Der er pt. Ikke adgang til ny hjemmeside og om navnet bliver bibeholdt ved jeg heller ikke. Vi informerer, når den er oppe at køre.

  Her er det så som om alt går i stå, det gør det ikke.

  Vi vil igen i år prøve at arrangerer noget teater for børnene. Vi har haft planer om at starte noget foredrag. Fællesspisning står også på programmet. Vi har stadig nogle penge på Krokontoen som skal brændes af og så dukker der altid nye opgaver på som vi skal se på.

  Kropenge.

  I august måned tildelte Lokalråd Fladså 6 Bylaug en pulje penge fra Krokontoen. De fik hver kr. 5.000,-

  Sidst men ikke mindst en stor tak til Arne og Jan for deres arbejde med istandsættelse af bænken på toppen af Fårebakken

   

  Bestyrelsen i Lokalråd Fladså.

   

  Formand:

  Varnny Mattsson

  Åvænget 38

  4700 Næstved

   

  Mail: lokalraadfladsaa@gmail.com